POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE BJELOVAR – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2020. – tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 34.172.524,89 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 997.584,44 €

Opis Projekta

Ciljevi ovog projekta su osiguranje dovoljnih količina pitke vode za vodoopskrbu stanovništva i osiguranja potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe, izgradnja i rekonstruiranje sustava odvodnje i pročišćavanja, stvaranje preduvjeta za priključenje novih ES na sakupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, povećanje priključenosti stanovništva na sustav odvodnje i pročišćavanja u aglomeraciji Bjelovar s postojećih 66% na 72%, povećanje priključenosti na vodoopskrbni sustav Rovišće i smanjivanje gubitaka iz vodoopskrbnog sustava Bjelovar. U tu svrhu planirani radovi su izgradnja 14.281 metara tlačnih cjevovoda te rekonstrukcija 6.204 metara tlačnih cjevovoda, izgradnja 15.790 metara tlačnih i gravitacijskih cjevovoda, 10 novih crpnih stanica te rekonstrukcija oko 2.595 metara gravitacijskih cjevovoda na sustavu odvodnje, te projektiranje, izgradnja i probni rad UPOV Bjelovar za 47.000 ES i III. stupanj pročišćavanja, tlačni cjevovod – ispust u Česmu u duljini 3.554 metara, NUS za vodoopskrbe i NUS za odvodnju. Usluga nadzora obuhvaća građevinski, strojarski, tehnološki i elektro nadzor, sukladno važećim zakonima, propisima i FIDIC Crvenoj i Žutoj knjizi (1999. godina).