PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SPLIT – SOLIN (UPOV, MREŽA I SDNU) – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SPLIT
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2022. – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 54.307.689,33 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 4.470.970,07 €

Opis Projekta

Cilj ovog projekta je dogradnja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split – Solin (s aglomeracijom Podstrana), a čijom realizacijom se postiže usklađenje s vodno komunalnim direktivama Europske Unije. Projekt poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin sastoji se od izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Split – Solin te obuhvaća područje Grada Splita, Grada Solina, Općine Klis, Dugopolje i Podstrana. Provedbom projekta omogućit će se povećanje stupnja priključenosti na javnu kanalizaciju sa trenutnih 87% na 97% stanovništva (dodatnih 22.900 ES) aglomeracije Split – Solin. Do kraja projekta ukinuti će se ispusti sirove – neobrađene otpadne vode na južnoj strani Grada Splita i u Podstrani, prespojiti pročišćavanje svih otpadnih voda na zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda „UPOV Stupe“ te će se isti nadograditi na viši stupanj pročišćavanja (na II. stupanj – biološkom obradom). Izgradnjom kanalizacije zaštititi će se podzemne vode kako bi se osigurala dugoročna kvaliteta izvora rijeka Jadro i Žrnovnica i očuvao ekosustav istih. Provedbom projekta omogućiti će se priključenje dodatnih 4.000 ES na javnu vodoopskrbu proširenjem vodoopskrbne mreže i smanjiti gubici u vodoopskrbnoj mreži. Usluga nadzora obuhvaća građevinski, strojarski, tehnološki i elektro nadzor, sukladno važećim zakonima, propisima i FIDIC Crvenoj i Žutoj knjizi (1999. godina).