USLUGA NADZORA NAD PROVEDBOM PROJEKTA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VODICE-SRIMA-TRIBUNJ

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2015-2017
IZVOR FINANCIRANJA: Operativni program zaštita okoliša 2007-2013; Europski strukturni i investicijski fondovi; Hrvatske vode; Sredstva naručitelja
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 19.016.195,90 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 480.456,57 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 7.509,79 €

Opis Projekta

Infrastrukturni projekt iz područja voda „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Vodice-Tribunj-Srima“ provodio se na području dijela grada Vodica te općine Tribunj, sa znatnim dijelom turizma i manjim udjelom industrije. Iako je pokrivenost ovog područja vodoopskrbnom mrežom bila visokih 90 %, vodovodna mreža je bila zastarjela sa velikim gubicima, ponegdje čak i do 50 %.

Situacija s javnom odvodnjom je bila nepovoljnija što se ogledalo i u vrlo niskom postotku priključenosti na kanalizacijsku mrežu (oko 29 %). U naseljima unutar i izvan aglomeracije nije postojao funkcionalni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, što je predstavljalo stalnu opasnost od trajne pojave onečišćenja priobalnog mora te pogoršanja kakvoće mora na morskim plažama. Ovakva situacija utjecala je i na niski sanitarni standard stanovnika te umanjivala mogućnost razvoja turističke djelatnosti.

Realizacijom projekta osigurano je preuzimanje mulja iz malih uređaja septičkih i sabirnih jama s cjelokupnog područja grada Vodice te općine Tribunj. Uz zdravlje ljudi i očuvanje okoliša, ovaj projekt doprinio je povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva, poboljšanju uvjeta za turistički razvoj na širem području aglomeracije ali i usklađivanju vodnog gospodarstva na području aglomeracije s domaćim i EU propisima.