UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET OMIŠ – II. FAZA IZGRADNJE – NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: STRUČNI NADZOR
KLIJENT: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021. – u tijeku
IZVOR FINANCIRANJA: Operativni program konkurentnost i kohezije Europski strukturni i investicijski fondovi
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 10.766.080,93 €
VRIJEDNOST UGOVORA:129.935,63 €

Opis Projekta

Projektom „Uređenje luke Omiš – II. faza izgradnje“ rekonstruirat će se i dograditi pomorska luka u Omišu. Lokacija zahvata II. faze proteže se od istočnog kraja Fošala prema jugoistoku uz DC8 do Puta Skalica. Planirano proširenje postojeće luke sastoji se od kopnenog dijela i morskog akvatorija te će površina luke biti povećana na gotovo 10.000 m2.

Usluga stručnog nadzora uključuje nadzor građenja, tako da bude u skladu s glavnim projektom, projektnom i tehničkom dokumentacijom, Zakonom o gradnji i drugim pozitivnim propisima, posebnim i tehničkim propisima i pravilima struke, utvrđivanje ispunjavaju li izvođači uvjete propisane posebnim zakonom, određivanje provedbe kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda, ispitivanje kontinuiteta AB pilota, određivanje načina otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja građevine, sastavljanje završnog izvješća o izvedbi građevine, kontroliranje ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema Naručitelju i poduzimanje odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.