ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI CENTAR ELEKTRONIKE I RAČUNARSTVA ZICER – UPRAVLJANJE I ADMINISTRATIVNO VOĐENJE PROJEKTIRANJA

Detalji Projekta

VRSTA USLUGE: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
KLIJENT: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
RAZDOBLJE PROVEDBE: 2021 – 2022
IZVOR FINANCIRANJA: EU – Operativni program za Konkurentnost i koheziju 2014-2020
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.210.213,02 €
VRIJEDNOST UGOVORA: 10.883,27 €
VRIJEDNOST NAŠE USLUGE: 10.883,27 €

Opis Projekta

Predmet ugovora je bilo upravljanje projektom i administrativno vođenje projekta “Znanstveno – istraživački centar elektrotehnike i računarstva ZICER” za potrebe Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Projekt je obuhvaćao formiranje projektnog tima i definiranje odgovornosti, definiranje detaljnog plana aktivnosti i novčanog tijeka, podršku projektnom timu naručitelja, upravljanje aktivnostima vođenja projekta prema odobrenom ugovoru, upravljanje rizicima, financijsko upravljanje, administrativno vođenje te elektronsko dokumentiranje i arhiviranje projektne dokumentacije, podnošenje svih potrebnih izvješća i zahtjeva za nadoknadu sredstava, upravljanje komunikacijama sa svim zainteresiranim dionicima, tehnička pomoć u procesu pripreme odgovora, pojašnjenja i nadopuna na zahtjev nadležnog tijela i arhiviranje dokumentacije iz postupka nabave te drugi administrativni poslovi ovisno o potrebama projekta.